Prawo oświatowe i wewnątrzszkolne

Prawa nie działają same z siebie.

Mencjusz

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

STATUT

UPOWAŻNIENIA / ZGODY (wzory i formularze)
REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

KONSTYTUCJA RP

USTAWA PRAWO OŚWIATOWE

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

USTAWA KARTA NAUCZYCIELA

ROZPORZĄDZENIE - ocenianie, klasyfikowanie i promowanie 

ROZPORZĄDZENIE - klasy sportowe

ROZPORZĄDZENIE - organizacja zajęć religii, etyki i rekolekcji

ROZPORZĄDZENIE - ramowe plany nauczania

ROZPORZĄDZENIE - podstawa programowa dla SP

ROZPORZĄDZENIE - BHP w szkołach

ROZPORZDĄZENIE - kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA