top of page

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wyrównujemy szanse

Zadania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizują wszyscy nauczyciele, a w szczególności:

- pedagog,

- psycholog,

- nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

Naklejki gwiazdowe
Zajęcia pozalekcyjne (płatne): O nas

W szkole realizowane są:

 • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne,

 • zajęcia rewalidacji, 

 • zajęcia z pedagogiem / psychologiem dla całych klas,

 • zajęcia logopedyczne,

 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

 • zajęcia z uczniem zdolnym,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,

 • spotkania indywidualne,

 • zajęcia z udziałem nauczyciele współorganizującego kształcenie,

 • warsztaty z pedagogiem / psychologiem dla rodziców.

bottom of page